Kabinet verlengt en verbreedt Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb

De aanvraagperiode van de Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb (TVL), is verlengd. Er volgen nog drie nieuwe aanvraagrondes van 1 oktober 2020 tot en met 30 juni 2021. Daarnaast heeft het kabinet besloten om de TVL tijdelijk open te stellen voor alle sectoren.

Tegemoetkoming Vaste Lasten mkb

De TVL-regeling ondersteunt mkb-ondernemers met maximaal 250 werknemers en meer dan 30% omzetverlies door de coronacrisis bij het betalen van de vaste lasten. Het gaat hierbij om vaste lasten zoals huur, gas/water/licht, verzekeringen en leasecontracten. Loonkosten worden niet meegerekend, deze worden gecompenseerd door de NOW-regeling. Van het omzetverlies wordt een percentage vaste lasten berekend. Van dat percentage wordt maximaal 50% gecompenseerd. Per sector is een vast percentage aan vaste lasten bepaald. Dit percentage ontleent het kabinet aan cijfers van het CBS en kunt u op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland vinden. De vergoeding per bedrijf bedraagt minimaal € 750 en maximaal € 90.000 per drie maanden. De verlenging van de tegemoetkoming is bedoeld voor de volgende drie periodes:

 • 1 oktober tot en met 31 december 2020
 • 1 januari tot en met 31 maart 2021
 • 1 april tot en met 30 juni 2021

Voor wie?

De TVL is voor alle ondernemers die  hard geraakt zijn door de maatregelen tegen het coronavirus. Waar voorheen alleen ondernemers in aanmerking kwamen die staan ingeschreven onder een bepaalde SBI-code komen nu alle sectoren in aanmerking voor de regeling. Daarnaast krijgen horecaondernemingen eenmalig een aanvullende subsidie. Dit bedrag komt bovenop de TVL-subsidie. Ondernemers en toeleveranciers in de evenementenbranche krijgen in het vierde kwartaal van 2020 een vast bedrag, op basis van hun TVL-subsidie in de zomermaanden. Beide aanvullende regelingen worden nog verder uitgewerkt.

Voorwaarden TVL

Het lijkt erop dat voor de tweede aanvraagronde dezelfde voorwaarden gelden. Slechts een paar voorwaarden zijn gewijzigd ten opzichte van de eerste aanvraagronde.

 • Uw onderneming is vóór 15 maart 2020 opgericht en ingeschreven bij het handelsregister van de KvK.
 • U heeft zich na 15 maart 2020 niet met terugwerkende kracht ingeschreven in het Handelsregister om in aanmerking te komen voor deze subsidie.
 • Uw onderneming is niet failliet.
 • Uw onderneming heeft geen verzoek tot verlening van surseance ingediend bij de rechtbank.
 • Uw bedrijf is geen overheidsbedrijf.
 • U heeft een mkb-onderneming.
 • Uw onderneming heeft een fysieke vestiging in Nederland. Het bedrijfsadres staat vermeld in het handelsregister van de KvK.
 • U verklaart ten minste één vestiging met een ander adres te hebben dan uw privéadres of u verklaart een vestiging te hebben die fysiek is afgescheiden van uw privéwoning doordat deze een eigen opgang of toegang heeft. U moet dan bewijsstukken meesturen bij de aanvraag. Uitgezonderd zijn horecaondernemingen met SBI-code 56.10.1, 56.10.2 en 56.30 en auto- en motorrijscholen, taxibedrijven, touringcar operators, markthandelaren, kermisexploitanten, recreatieve vliegsector, passagiersvaart en veerdiensten. Daar mag het privéadres wel gelijk zijn aan het vestigingsadres.
 • Uw onderneming heeft meer dan 30% omzet verloren door de coronacrisis. Als u de tegemoetkoming aanvraagt op de nevenactiviteit dan mag het omzetverlies alleen betrekking hebben op de nevenactiviteit. Vanaf de derde aanvraag periode (1 januari 2021) wordt de grens van het omzetverlies stapsgewijs verhoogd.
 • U heeft meer dan € 3.000 aan vaste lasten over de periode van drie maanden, bijvoorbeeld van 1 oktober tot en met 31 december 2020.
 • U kunt van zowel de TVL als de NOW gebruikmaken. De TVL is bedoeld als aanvulling op de NOW (loonkosten), maar heeft daar wel invloed op. De vergoeding die u ontvangt vanuit de TVL wordt opgeteld bij uw omzetberekening voor de NOW waardoor u een lagere NOW-subsidie ontvangt. Ondanks dat de regelingen elkaar ‘bijten’ ontvangt u met beide regelingen opgeteld meer subsidie.
 • Na het krijgen van de tegemoetkoming mag u in totaal niet meer dan € 800.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen. Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en de primaire productie van landbouwproducten. Voor visserij- en aquacultuur geldt een maximum van € 120.000 overheidssteun. Voor de primaire productie van landbouwproducten geldt een maximum van € 100.000 overheidssteun.

De bestaande adviestool van het RVO wordt op dit moment uitgebreid met de bijkomende SBI-codes en de aanvullende horeca-subsidie.

Berekening van de tegemoetkoming

Het kabinet bepaalt de hoogte van de tegemoetkoming als volgt: normale omzet x omzetverlies in % x aandeel vaste lasten in % x 50%. Het omzetverlies wordt berekend aan de hand van de verwachte omzet en de normale omzet van diezelfde periode in 2019. Onder omzet worden alle inkomsten zonder de ontvangen btw verstaan. U gebruikt hiervoor uw btw-aangiften over de betreffende maanden of kwartaal van 2019. Meer informatie over de berekening van de tegemoetkoming, inclusief rekenvoorbeelden, kunt u vinden op rvo.nl.

De aanvraagprocedure

Het is nog niet mogelijk om een aanvraag in te dienen voor de periode 1 oktober tot en met 31 december 2020. Naar verwachting kunt u vanaf medio november een aanvraag indienen. Wilt u geïnformeerd worden wanneer de aanvraagperiode open gaat? Meld u dan aan voor een notificatie op de website van RVO. U kunt een aanvraag indienen bij de RVO via eHerkenning niveau 1 (of hoger) of DigiD. U hoort binnen acht weken of uw aanvraag is goedgekeurd. Het besluit ontvangt u per e-mail. Na goedkeuring staat het bedrag binnen een week op uw bankrekening. Vóór een nog nader te bepalen datum meldt u het werkelijke omzetverlies waarna de definitieve subsidie wordt vastgesteld. Aanvragen worden achteraf gecontroleerd. Dit kan tot vijf jaar na uitbetaling van de definitieve subsidie. Heeft u teveel subsidie gekregen? Dan kan het bedrag (gedeeltelijk) worden teruggevorderd.

De volgende documenten heeft u nodig voor het indienen van de aanvraag:

 • Het KVK-nummer van uw onderneming;
 • Uw contactgegevens: naam, telefoonnummer en e-mailadres;
 • Het bankrekeningnummer dat op naam staat van uw onderneming. Hier wordt de tegemoetkoming naar overgemaakt;
 • Btw-aangiften (pdf) van het vierde kwartaal van 2019. Als u geen omzetbelasting betaalt volstaat een uitdraai van uw omzet uit uw eigen boekhoudprogramma voor deze periode van 2019.

Publicatieverplichting

Europese staatssteunregels verplichten de Nederlandse overheid openbaar te maken welke ondernemers subsidie hebben ontvangen en voor welk bedrag er subsidie is verleend. Als u de TVL ontvangt worden uw gegevens gepubliceerd op de website van de Europese Commissie. Het gaat daarbij onder andere om de naam en vestigingsplaats van uw onderneming, uw branche, of u een mkb-bedrijf bent of niet, het bedrag en het doel van de subsidie. De publicatie vindt plaats binnen een jaar na de datum van de verleningsbeschikking. De gegevens blijven minimaal tien jaar beschikbaar.