Wet Arbeidsmarkt in balans: actie vereist

De wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) is van kracht. Dit betekent dat er vanaf 1 januari 2020 veel is veranderd voor u als werkgever. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen met betrekking tot de WAB voor u op een rij.

Hoge en lage ww-premie

U betaalt voor werknemers met een contract voor onbepaalde tijd en vast overeengekomen uren een lage ww-premie. Voor werknemers met een contract voor bepaalde tijd betaalt u een hoge ww-premie. Het verschil tussen beide premies bedraagt maar liefst 5%-punt. Om de lage ww-premie te mogen toepassen, is het belangrijk dat uit een schriftelijk document blijkt dat u en de werknemer ook daadwerkelijk een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd met vaste uren overeen zijn gekomen. Heeft deze schriftelijke vastlegging (nog) niet plaatsgevonden? Dan heeft u nog tot 1 april 2020 de tijd dit met uw werknemer te realiseren.

Betere arbeidsvoorwaarden voor oproepkrachten

Oproepkrachten die twaalf maanden in dienst zijn, moet u een aanbod doen voor een arbeidsovereenkomst voor een vast aantal uren. Ook moet u oproepkrachten minimaal vier dagen voor de werkzaamheden schriftelijk oproepen. Zegt u binnen vier dagen de werkzaamheden af, dan heeft de werknemer toch recht op het loon dat hij met de werkzaamheden zou hebben verdiend.

Transitievergoeding 1/3e maandsalaris per jaar

De transitievergoeding bij ontslag gaat al gelden vanaf de eerste dag dat een werknemer in dienst is getreden. Voor elk dienstjaar heeft hij recht op een transitievergoeding van 1/3e maandsalaris. De verhoogde transitievergoeding voor oudere werknemers en werknemers met een dienstverband langer dan tien jaar is met ingang van 1 januari 2020 komen te vervallen.

Maximaal drie tijdelijke arbeidscontracten in drie jaar

De ketenregeling verandert. U kunt in drie jaar maximaal drie tijdelijke arbeidscontracten overeenkomen met uw medewerker. Om onder de ketenregeling uit te komen moet minimaal zes maanden zitten tussen twee opeenvolgende arbeidscontracten. Bij cao kan die termijn worden verkort tot drie maanden. De driejaarstermijn is per 1 januari 2020 direct in werking getreden. Ook wanneer de arbeidsovereenkomst voor 1 januari 2020 is ingegaan.

Wijziging ontslaggrond

U heeft weer een mogelijkheid om ontslaggronden te combineren. Deze cumulatiegrond maakt ontslag mogelijk door meerdere omstandigheden te combineren. Met de nieuwe cumulatiegrond kan de kantonrechter eerder oordelen dat ontslag mogelijk is, waarbij de werknemer wel een 50% hogere ontslagvergoeding kan krijgen.

Compensatieregeling transitievergoeding

Heeft u in de periode vanaf juli 2015 een medewerker na twee jaar ziekte ontslagen via het UWV? Of bent u na die periode samen met de medewerker gekomen tot een beëindiging met wederzijds goedvinden? Als u deze medewerker een transitievergoeding heeft betaald of gaat betalen, dan kunt u die vergoeding waarschijnlijk (grotendeels) gecompenseerd krijgen van het UWV. Een aanvraag voor compensatie kunt u vanaf 1 april 2020 digitaal (met e-herkenning) indienen bij het UWV. De aanvraag moet u binnen zes maanden, gerekend vanaf de laatste betaling aan de medewerker, indienen. Voor ‘oude gevallen’ moet u de aanvraag uiterlijk in september 2020 doen. Na die termijn of datum loopt u de compensatie mis. Het UWV beoordeelt of u recht heeft op compensatie en wat de hoogte daarvan is. Na acht weken mag u de beslissing verwachten. Voor ‘oude gevallen’ is de beslistermijn verlengd naar zes maanden.

Tijd voor actie

De wijzigingen onder de WAB betekenen dat u in actie moet komen en waar nodig uw personeelsbeleid moet herzien. Een arbeidsrechtjurist kan u hierbij ondersteunen.