Pensioen in eigen beheer afgeschaft?

Staatssecretaris Wiebes komt met definitief voorstel oplossingsrichting Pensioen in Eigen Beheer (PEB)

In het kort

Op vrijdag 1 juli jl. heeft staatssecretaris Wiebes zijn definitieve voorstel inzake de oplossingsrichting voor het PEB in een brief aan de Tweede Kamer gestuurd. Zijn definitieve oplossingsrichting voor het PEB is uitfasering, met andere woorden afschaffing van pensioenopbouw in eigen beheer.

Voorstel

Vanaf 01-01-2017 komt er een einde aan de mogelijkheid voor DGA’s om een PEB op te bouwen binnen de eigen BV. Voor de bestaande reeds opgebouwde PEB’s komt er een overgangstermijn van 3 jaar waarbinnen gekozen kan worden voor een afkoop- dan wel een omzettingsvariant. Voor bestaande PEB’s zijn er dan 3 mogelijkheden:

Premievrij laten staan opgebouwde rechten;

 

De tot eind 2016 opgebouwde pensioenrechten in een PEB worden bevroren (wel actuariële oprenting!) en kunnen op reguliere wijze worden afgewikkeld. De dividendklem door het verschil tussen commerciële waarde en fiscale waarde van het PEB blijft in stand.

Afkoop van het PEB;

 

Het PEB kan worden afgekocht, waarbij allereerst wordt afgestempeld van commerciële waarde naar fiscale waarde. Vervolgens wordt de fiscale waarde (deels) in de inkomstenbelasting betrokken, waarbij een belastingkorting wordt gegeven.

2017: korting 34,5 %, heffing over 65,5% van de fiscale waarde. Effectieve directe belastingdruk: 34,06%;

2018: korting 25%, heffing over 75% van de fiscale waarde. Effectieve directe belastingdruk: 39%;

2019: korting 19,5%, heffing over 80,5% van de fiscale waarde. Effectieve directe belastingdruk: 41,86%.

Effectieve toekomstige belastingdruk zonder afkoop (omzetting of reguliere afwikkeling) en een inkomen van maximaal € 66.421,– (eerste drie belastingschijven 2016 vanaf AOW leeftijd) = 30,2%!

Om anticiperend gedrag te voorkomen zal worden uitgegaan van de balanswaarden van ultimo 2015 voor de tegemoetkomingen betreffende de afkoop.

Omzetting PEB in een spaarvariant;

 

Het PEB kan worden omgezet in een spaarvariant, waarin verdere opbouw niet mogelijk is. Ook hier wordt het PEB allereerst afgestempeld van commerciële waarde naar fiscale waarde. Vervolgens vindt omzetting plaats in een spaarvariant. Deze spaarvariant zal tot pensioendatum jaarlijks oprenten. Daarna zal op pensioendatum een 20-jarige uitkering worden aangekocht (dit werd in eerdere brieven van de Staatssecretaris aangegeven).

 

‘Netto sparen’ in de eigen BV in de toekomst aantrekkelijker…

Het kabinet heeft het voornemen om de eerste schijf in de vennootschapsbelasting te verlengen naar € 250.000 in 2018 en naar € 350.000 in 2021. Dit is niet alleen goed voor het MKB, maar maakt bovendien het opbouwen van netto vermogen in de bv aantrekkelijker. ‘Netto sparen’ in de eigen BV kan door het geld in de onderneming te laten en daar te laten renderen. Het opgebouwde vermogen kan dan op een later moment als dividend worden uitgekeerd.

Aandachtspunten voor de praktijk

Er zijn nog veel vragen omtrent de afschaffing van het pensioen in eigen beheer en de verschillende tegemoetkomingen. Zo is bijvoorbeeld nog onduidelijk hoe omgegaan wordt met reeds ingegane pensioenen en hoe de afkoopwaarde of omzettingswaarde (spaarvariant) exact berekend moet worden. Voor de praktijk zijn daarom de volgende aandachtspunten van belang:

  • – Het wetsvoorstel wordt met Prinsjesdag ingediend als onderdeel van het pakket Belastingplan 2017;
  • – Uit het wetsvoorstel zal blijken hoe wordt omgegaan met reeds ingegane PEB’s;
  • – Uit het wetsvoorstel zullen de nadere voorwaarden van de spaarvariant moeten blijken;
  • – De positie van de partner is en blijft een zeer belangrijk aandachtspunt;
  • – Een zorgvuldige afweging/advisering over de keuzemogelijkheden zal van belang zijn.

    Bron: Rijksoverheid