Werktijdverkortingsregeling (WTV) wordt Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Het kabinet heeft de uitgangspunten van de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (“NOW”) bekend gemaakt in een brief aan de Tweede Kamer. De Werktijdverkortingsregeling (“WTV”) is per 17 maart 18.45 uur ingetrokken. Er kan vanaf dat moment geen beroep meer op worden gedaan. Aanvragen van voor dat moment worden omgezet als aanvragen voor de NOW.

Lees hieronder meer over de inhoud van de NOW.

De NOW heeft de volgende kenmerken:

 • Een aanvraag is mogelijk met terugwerkende kracht tot 1 maart 2020.
 • De duur is drie maanden, met de mogelijkheid van eenmalige verlenging met drie maanden.
 • Het criterium is dat de werkgever naar verwachting meer dan 20% omzetverlies lijdt als gevolg van de Corona crisis. Daarmee is het WTV criterium “verlies aan arbeidscapaciteit” van de baan. Dit was niet makkelijk toe te passen, dus dat is een pluspunt.
 • De vergoeding van de overheid is gerelateerd aan het verwachte omzetverlies.
 • De overheid betaalt 90% van loonkosten aan werkgever onder twee voorwaarden:
  1. De werkgever moet 100% loon doorbetalen. Dat is goed nieuws voor werknemers omdat die onder de WTV maar recht op een WW-uitkering van 75/70% hadden. Onbekend is of ook de hogere loonkosten voor 90% worden vergoed, zoals die van de directie.
  2. De werkgever mag tijdens gebruikmaking NOW “geen ontslag aanvragen” wegens bedrijfseconomische redenen. Dat betekent dat pas na afloop van de driemaandsperiode een aanvraag kan worden ingediend. De verlening van de vergunning en de ontslagdatum liggen dan nog wel een tijdje daarna.
 • De werknemer soupeert geen WW op. Dat is een ander belangrijk voordeel voor werknemers.
 • De regeling geldt ook voor flexibele krachten, zowel in dienst van de werkgever als van het uitzendbureau. Alleen over oproepkrachten wordt gesuggereerd dat zij een WW-uitkering kunnen aanvragen.
 • Voor zzp’ers geldt de regeling niet; zij kunnen in aanmerking komen voor een eenmalige bijstandsuitkering van maximaal 3 maanden. Die hoeven zij niet terug te betalen.
 • Er bevindt bevoorschotting plaats ter hoogte van 80% van het bedrag waarop de werkgever naar verwachting uiteindelijk recht op heeft. Achteraf wordt aan de hand van het actuele omzetverlies gekeken waar de werkgever recht op had.
 • Alle werkgevers lopen het risico op een terugvordering als de daling minder is dan de bevoorschotting.
 • Grote bedrijven moeten achteraf een accountantsverklaring indienen.

  Op dit moment is het nog niet mogelijk aanvragen onder de NOW in te dienen. SZW maakt het breed bekend zodra dit kan.
  Er komt nog een uitwerking in een juridische regeling. Het kabinet behoudt zich het recht voor daarin aanpassingen te doen. Gestreefd wordt de nieuwe regeling binnen twee weken te publiceren.Commentaar

Er zijn voor werknemers drie grote voordelen:

 • Ze krijgen 100% doorbetaald.
 • Ze eten niet hun WW op. Dat is vooral fijn als de werkgever later toch tot ontslag overgaat.
 • Ook flexwerkers profiteren.

Voor de werkgevers zijn de voordelen:

 • Naar het lijkt minder strikte criteria. Verwacht omzetverlies is genoeg en men hoeft niet eerst de flexibele schil af te bouwen.
 • De initiële duur is direct langer (drie maanden in plaats van zes weken).
 • Er vindt bevoorschotting plaats, terwijl de werkgever onder de WTV pas achteraf WW kon terugkrijgen.
 • Werkgevers die nog geen aanvraag hadden gedaan onder de WTV kunnen alsnog met terugwerkende kracht voor steun in aanmerking komen. De WTV kende geen terugwerkende kracht.

Onduidelijkheden

 • De regeling spreekt over tegemoetkoming in “de loonkosten” ter hoogte van 90% van “de loonsom”. Dit suggereert dat niet alleen het WW-loon wordt vergoed, maar ook secundaire arbeidsvoorwaarden zoals pensioenpremie en leaseauto. Het is onduidelijk of dit ook inderdaad zo is.
 • Onbekend is of ook de loonkosten boven het maximum dagloon voor 90% worden vergoed, zoals die van de directie.
 • Voor uitzendkrachten worden ook slechts 90% van de loonsom vergoed. Het uitzendbureau zal de laatste 10% verschuldigd zijn als het een beroep doet op de NOW. Als het uitzendbureau die bij de inlener in rekening brengt zal die de inlening wellicht beëindigen waarna de arbeidsovereenkomst met de uitzendkracht meestal alsnog eindigt dankzij het uitzendbeding. Overtreedt het uitzendbureau dan één van de voorwaarden?
 • ​Wat is de sanctie op overtreding van de voorwaarden? Wat gebeurt er als de werkgever failliet gaat tijdens de driemaandsperiode?

​Per saldo is het een goede verbetering voor werkgevers en werknemers. Voor werkgevers die al WTV toegewezen hadden gekregen, geldt op dit moment nog dat zij geen loon zijn verschuldigd. Dit volgt uit artikel 5 van de Regeling onwerkbaar weer. Deze is op 17 maart jl. niet ingetrokken; de Regeling werktijdverkorting 2004 wel.

Bron: Stibbe