BIK-regeling vervangen door verlaging werkgeverspremie

Zoals bekend, is er als onderdeel van het Belastingplan 2021 een tijdelijke afdrachtvermindering loonheffing voor nieuwe investeringen ingevoerd, de Baangerelateerde investeringskorting (BIK). De BIK-regeling wordt nu echter met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken.

Intrekking BIK-regeling. De BIK-regeling was speciaal (tijdelijk) ingevoerd om de economische gevolgen vanwege het coronavirus het hoofd te bieden. Het moest investeringen naar voren halen en zo de economische groei stimuleren. Uit informeel overleg met de Europese Commissie is echter gebleken dat er een kans is dat de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun wordt beschouwd. Omdat het kabinet investeringen door het bedrijfsleven in deze coronacrisis zo snel mogelijk wil stimuleren en ondernemers zo min mogelijk in onzekerheid te laten, ligt nu het voorstel op tafel om de werkgeverspremie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds in 2021 te verlagen, zo mogelijk per 1 augustus 2021.

Verlaging AWf-premie. Als werkgever betaalt u via de premie voor het Algemeen Werkloosheidsfonds (AWf) mee aan de uitkeringen van werknemers die werkloos raken. Een verlaging van de werkgeverspremie AWf leidt tot een verlaging van uw loonkosten, waardoor de ruimte om te investeren en/of externe financiering daarvoor te vinden, wordt vergroot.

Omdat het kabinet investeringen door het bedrijfsleven in deze coronacrisis zo snel mogelijk wil stimuleren en ondernemers zo min mogelijk in onzekerheid wil laten, stelt het kabinet nu voor om in plaats van de BIK-regeling, de AWf-premie voor werkgevers in 2021 te verlagen, zo mogelijk per 1 augustus 2021. De exacte hoogte van deze verlaging is nog niet bekend.